• 24th August, 2018
  • 3851 views

WOW WEEK 11 ร้าน 11 สัปดาห์ แลกรับส่วนลดสูงสุด 40%

แลกรับส่วนลดสูงสุด 40%

เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตร/ เซลส์สลิป ที่ 11 ร้านค้า 11 สัปดาห์

  เริ่ม 14 ก.ค. - 28 ก.ย. 61

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-123-5000 หรือเว็บไซต์ www.ktc.co.th

WOW WEEK 11 ร้าน 11 สัปดาห์ แลกรับส่วนลดสูงสุด 40% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS

WOW WEEK 11 ร้าน 11 สัปดาห์ แลกรับส่วนลดสูงสุด 40% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  • เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/ บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/ บริการ หรือต้องการใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือ เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

    ที่มา checkraka.com
ที่มา : www.checkraka.com