• 16th September, 2018
 • 3567 views

สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

โอนคะแนนจาก KTC FOREVER REWARDS ไปเป็น AirAsia BIG Points 

อัตราพิเศษสูงสุด 1 : 1 (ปกติ 2:1)

  ตั้งแต่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี้ktcworld

จองเที่ยวบินด่วน คลิกที่นี้

** แลกตั้งแต่ 5,000 คะแนนขึ้นไป

** หลังจากแลกคะแนนภายใน 7 วันทำการจะได้ คะแนน ในส่วนของ 2:1 ก่อน และหลังจากนั่น 60 วันทำการจะได้ส่วนที่เหลือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

KTC PHONE โทร. 02 123 5000

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC  ให้คุณบินได้เร็วก่อนใคร กับ AirAsia BIG Points
เพียงแลกโอนคะแนน KTC FOREVER REWARDS ไปเป็น BIG Points

 • โอนคะแนน KTC FOREVER REWARDS ไปเป็น AirAsia BIG Points ด้วย อัตราพิเศษสูงสุด 1 : 1 (ปกติ 2:1)
  รวมตลอดระยะเวลาแคมเปญ 5,000 คะแนนขึ้นไป
 • พิเศษ! ลุ้นรับคะแนนโบนัสเพิ่ม 10,000 BIG Points
  สำหรับผู้ที่โอนคะแนน KTC FOREVER REWARDS เป็นคะแนน BIG Points สูงสุด 10 ท่าน
  ที่มีการโอนคะแนนสะสมตั้งแต่ 10,000 BIG Points ขึ้นไปตลอดรายการ (จำกัด 1 สิทธิ์ / บัตร ตลอดรายการ)

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิประโยชน์การแลกคะแนน KTC FOREVER REWARDS ไปเป็นคะแนน AirAsia BIG Points เฉพาะสมาชิกบัตรที่มีคะแนน KTC FOREVER REWARDS ในบัตร และทำการแลกคะแนนKTC FOREVER REWARDS ไปเป็นคะแนน AirAsia BIG Points ผ่านช่องทาง TapKTCหรือ KTC Phone โทร. 02 123 5000ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2561 (“ระยะเวลาโปรโมชั่น”) โดย KTC ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือขยายระยะเวลาของโปรโมชั่นตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิกบัตรฯ ต้องเป็นสมาชิกของ AirAsia BIG Loyalty Program (ได้สมัครและลงทะเบียนเป็นสมาชิกภายใต้โปรแกรมสมาชิกและของรางวัล บริหารจัดการโดยBIG ในชื่อว่า “BIG Loyalty Program”) และมีหมายเลขการลงทะเบียนอันถูกเรียกว่า  “AirAsia BIG Member ID” ที่ออกโดย BIG ในขณะที่เข้าร่วมโปรโมชั่น
 • ต้องเป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA / MASTERCARD / JCB ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรประเภทอื่นใดที่ได้กำหนดยกเว้นไว้โดยชัดแจ้ง) ที่มีสิทธิ์ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกเป็นคะแนนสะสม AirAsia BIG Points โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขการแลกคะแนได้ที่ https://www.airasiabig.com/th/th/point_conversion/details/ktc
 • สิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิกที่ทำการแลกคะแนนตามเงื่อนไข ดังนี้ 
  สิทธิ์ที่ 1
 • สมาชิกบัตรประเภท Platinum ขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์แลกคะแนนเป็น AirAsia BIG Points ในอัตราพิเศษ 1:1 คือ 1 KTC FOREVER REWARDS เท่ากับ 1 AirAsia BIG Point (อัตราปกติ 2 KTC FOREVER REWARDS : 1 AirAsia BIG Point) เมื่อสมาชิกบัตรมียอดโอนคะแนนสะสมตั้งแต่ 5,000 KTC FOREVER REWARDS ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 • สมาชิกบัตรประเภท Gold และ Classic จะได้รับสิทธิ์แลกคะแนนเป็น AirAsia BIG Points โดยจะได้รับคะแนนในอัตราพิเศษ 10:2 คือ 10 KTC FOREVER REWARDS เท่ากับ 2 AirAsia BIG Points(อัตราปกติ 10 KTC FOREVER REWARDS : 1 AirAsia BIG Point) เมื่อสมาชิกบัตรมียอดโอนคะแนนสะสมตั้งแต่ 5,000 KTC FOREVER REWARDS ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
  สิทธิ์ที่ 2
 • รับคะแนน AirAsia BIG Points เพิ่ม 10,000 BIG Points สำหรับผู้ที่โอนคะแนน KTC FOREVER REWARDS เป็นคะแนน AirAsia BIG Points สูงสุด 10 ท่าน ที่มีการโอนคะแนนสะสมตั้งแต่ 10,000 BIG Pointsขึ้นไปตลอดรายการ (จำกัด 1 สิทธิ์ / บัตร ตลอดรายการ)
 • คะแนน AirAsia BIG Points ในอัตราการแลกปกติจะเข้าบัญชีสมาชิก BIG ภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ทำการแลกคะแนน และโบนัสAirAsia BIG Points จากการแลกคะแนนด้วยอัตราพิเศษจะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิก BIG ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น
 • KTC ขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกเป็น AirAsia BIG Points ได้เฉพาะผู้เข้าร่วมที่ยังคงสมาชิกบัตรเคทีซี ณ วันที่ใช้สิทธิ์ดังกล่าว และเป็นผู้ถือบัตรที่ชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับเคทีซีเท่านั้น
 • KTC และ AirAsia BIG ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ที่จะตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของรายการธุรกรรมและผู้เข้าร่วม ณ เวลาใดๆ ก็ตาม ผู้เข้าร่วมตกลงยินยอมที่จะจัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้จัดเมื่อได้รับการร้องขอ คำตัดสินของผู้จัดต่อข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นถือเป็นที่สิ้นสุด มีผลผูกพันภายใต้สถานการณ์ใดๆก็ตาม โดยไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น
 • KTC และ AirAsia BIG ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมเพิ่มเติม ในรูปแบบ และ/หรือเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ตามที่เห็นควรเหมาะสมและผู้เข้าร่วมพึงยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่หวังค่าตอบแทนเป็นเงิน
 • KTC และ AirAsia BIG ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมท่านใด และ/หรือ หักคะแนน AirAsia BIG Points จากการกระทำใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อผู้จัด
 • คะแนนสะสม AirAsia BIG Points ไม่สามารถแลกเปลื่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ยุติ หรือระงับโปรโมชั่น โดยทำการแจ้ง และ/หรือ บอกกล่าวเหตุผลประกอบใดๆ ให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การยกเลิก การยุติ หรือการระงับโดยผู้จัด ผู้เข้าร่วมไม่มีสิทธิ์ เรียกร้องขอค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากผู้จัด ต่อความเสียหาย และ / หรือความสูญเสียใดๆที่ได้รับ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นผลเนื่องมาจากการยกเลิก การยุติ หรือการระงับโปรโมชั่น
 • คะแนน BIG Points และการเป็นสมาชิก BIG เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข BIG Membership ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.airasiabig.com/my/en/assets/pdf/tnc-big-loyalty_en-GB.pdf
 • รายละเอียดเกี่ยวกับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเคทีซี โปรดศึกษาข้อมูลคะแนนสะสมเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th (เลือกหมวดคะแนนสะสม, แลกไมล์/ตั๋วเครื่องบิน) หรือ KTC PHONE โทร. 02 123 5000)

 

ที่มา ktcworld

ที่มา : ktcworld